DesignArchitektura

Powrót do strony głównejArchitektura

Polityka bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Administrator bezpieczeństwa informacji. Funkcję administratora danych pełni właściciel biura mgr inż. arch. Tomasz Koziołek.

Firma nie zatrudnia pracowników.

Z uwagi na zakres prowadzonej działalności w firmie nie ma obowiązku powołania Inspektora ochrony danych.

 

Wykaz zbiorów danych osobowych i sposób ich przechowywania.

Dokumentacja pozyskiwana od klientów dotyczy spraw związanych z rodzajem prowadzonej działalności. Biuro świadczy usługi projektowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od podmiotów gospodarczych. W związku z tym przejmuje od klientów obowiązki związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie budowy, przebudowy, lub zmiany sposobu użytkowania obiektu zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane, a także innych inwestycji.

Wszystkie dokumenty katalogowane są z podziałem na pojedynczego klienta i przechowywane są w segregatorach, które opisane są inicjałami. Zbiór dokumentów klientów archiwizowany jest w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby postronne.

Administrowanie danymi znajdującymi się na komputerze zabezpieczone są hasłem, do którego dostęp ma tylko właściciel firmy.

 

Zapewnienie kontroli nad danymi.

Administrator danych zapewnia kontrolę nad procesem przetwarzania danych, ich wykorzystywania oraz archiwizowania.

Z uwagi, iż firma nie zatrudnia pracowników, nie jest też prowadzona ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podpisana z klientami zgoda do istniejących umów zawartych z klientami. Po odwołaniu zgody dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi ich przedawnienia roszczeń tj. nie dłużej niż 10 lat.

Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dokumenty, które zostały opisane powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości.

Niniejszy dokument reguluje proces postępowania z danymi osobowymi i dokumentami, które są w posiadaniu firmy Pracowni Projektowej „DA-architekci” mgr inż. arch. Tomasz Koziołek.